Prevádzkový poriadok

 • Detské interiérové a exteriérové ihrisko je určené pre deti od 0 do 12 rokov. Vstup na detské ihrisko majú len deti so sprievodnou osobou, ktorá je staršia ako 18 rokov.
 • Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba , ktorá ich sprevádza. Deťom bez dozoru nebude umožnený vstup na ihrisko. Za prípadný úraz, ktorý bol spôsobný nezodpovedným a nebezpečným správaním zodpovedá výhradne zodpovedajúca osoba.
 • Škody spôsobené z nezodpovednosti, nedbalosti či už dieťaťom alebo sprievodnou osobou, hradí výhradne sprievodná osoba v plnom rozsahu.
 • VSTUP NA IHRISKO JE LEN NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.

  Detské interiérové ihrisko je rozdelené na dve zóny, kaviarenská a hracia. Vstup do celého areálu detského ihriska je povolený len v prezuvkách (vlastné prezuvky alebo nami poskytnuté). Do hracej „klietky“ je vstup povolený VÝYHRADNE v ponožkách.
  Hracia zóna sa ďalej delí na štyri časti.
  Prvú časť tvorí „baby ihrisko“ pre deti od 0 do 3 rokov. Nachádza sa tu detský bazén s guľôčkami a šmýkačkou, hojdačka, baby kuchynka a iné hračky pre najmenších, ktoré podporujú ich zdravý rast, vývoj či chôdzu.
  Druhá časť je určená pre deti od 2 rokov, kde je domček, kuchynka pre malých kuchárikov, kútik pre kutilov, obrie lego, stolík na kreslenie, tabuľa na kreslenie fixkami a ďalšie zábavné hračky.
  Tretiu časť tvorí takzvaná hracia „klietka“, kde sa môžu deti vyblázniť na rôznych preliezačkách, šmýkačkách a iných aktivitách ktoré podporujú nielen ich myslenie ale aj sociálny rozvoj. Táto „klietka“ je určená pre deti od 3 do 12 rokov.
  Štvrtá časť je pretekárska dráha kde si deti môžu vybrať svoj obľúbený dopravný prostriedok a hurá na cestu.
 • Na ihrisko nie je dovolené vstupovať osobám trpiacim nevoľnosťou, ktoré majú nákazlivé ochorenie, známky prechladnutia a iné infekčné či vírusové ochorenie.
 • Vstup do areálu je spoplatnený, sprevádzajúca osoba má vstup zdarma.
 • Vstupom do areálu návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami detského ihriska.
 • V priestoroch určených na hranie je ZAKÁZANÁ konzumácia akýchkoľvek jedál a nápojov!
 • V záujme bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v hracej zóne je nevyhnutné riadiť sa pokynmi personálu a informáciami uvedenými na tabuliach pri vstupe do každej hracej časti. 
 • Rodičia majú vstup do hracích častí povolený, vtedy pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre deti.
 • Na ihrisku je ZAKÁZANÉ šplhať po ochranných sieťach, liezť po šmýkačkách do protismeru, brať so sebou ostré alebo inak nebezpečné predmety a hračky.
 • Deti s agresívnym správaním budú okamžite z ihriska vylúčené, bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.
 • Osobám pod vplyvom alkoholu nie je vstup povolený.
 • V priestoroch kaviarne je dovolené konzumovať nápoje a pochutiny zakúpené len v detskom interiérovom ihrisku DIVOČINKA, výnimku tvorí strava pre dojčatá a osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami.
 • Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty alebo odcudzenie vecí osôb zdržiavajúcich sa v areáli ihriska DIVOČINKA. 
 • Detské interiérové ihrisko DIVOČINKA je zostavené z atrakcií, ktoré sú v súlade so Slovenskými predpismi a predpismi Európskej únie.
 • Herná zostava je pravidelne kontrolovaná, za jej bezpečnosť ručí výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi.
 • Vedenie firmy si vyhradzuje právo zmeniť všetky uvedené časy a ceny bez skoršieho upozornenia.